Çalışan Kişisel Verilerinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önemlidir.  Önallar Tarım Makineleri A.Ş. (Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK’da yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Bu nedenle Önallar Tarım Makineleri A.Ş. olarak sizlere ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken dikkat özen ve hassasiyeti göstermekteyiz. Bu hususların yanısıra işlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki aydınlatma metnini bilginize sunuyoruz:

Önallar Tarım Makineleri A.Ş. KVKK’nın 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

Veri Sorumlusu

:

Önallar Tarım Makineleri A.Ş.

Adres

:

Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

:

prs@onallar.com.tr

E-posta

:

onallartarim@hs01.kep.tr

 

1) Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Bu nedenle tarafınızın açık rızası olmadıkça ya da KVKK uyarınca açık rıza gerekmeksizin veri işlenebilecek haller var olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından işlenmesi mümkün değildir. Tüm bunlara ek olarak; siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel veriler olarak ifade edilmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için de tarafınızın açık rızası gerekmektedir. Fakat KVKK uyarınca kanuna uygunluk halleri kapsamında açık rıza olmaksızın veri işleme faaliyeti yapılması da mümkündür.

 

2) İşlenen Çalışan Kişisel Veri Grupları ve Kişisel Veriler:

Veri Grupları

Kişisel Veriler (özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Aile bireylerinin (bakmakla yükümlü olduğu) ve yakınının adı ve soyadı

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, Adres Bilgileri, Elektronik Posta Adresi, ŞİRKET içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) Yakınına ait iletişim bilgisi

Referans Bilgisi

İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler ve referansların iletişim bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgisi

Mesleki ve Çalışma Süreci Performans Değerlendirme Bilgileri

Finansal Bilgi

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte. hangi eğitimi ne kadar süre aldığı bilgisi

Mesleki Bilgi

Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni

Cinsiyet Bilgisi

Cinsiyet

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Şirketimizin tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvurusu sırasında sizden alınan fotoğraf

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

İşlem Bilgisi

Talep bilgisi, Şikâyet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi (özel nitelikli veri)

Kan grubu, Meslek hastalığı, engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, Periyodik Muayene Raporu, Akciğer Filmi, Herhangi bir şeye alerjisi bulunup bulunmadığı, Görme ve İşitme Muayene Raporları, Madde Bağımlılığı bulunup bulunmadığına ilişkin rapor, İş Göremezlik Raporu, Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı, Covid 19 aşılama ile ilgili son durumu ve PCR testi, HES kodu

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler

Adli Sicil Kaydı

Seyahat Verisi

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler

Risk Yönetimi

Ticaret, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

Diğer

Sürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi, İşyerinde kullanılacak kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi

 

 

 

3) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Kategorileri ve İşlenme Amaçları:

Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgisi ve Mesleki Bilgi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi, Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yerine getirilmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Talep/ Şikayetlerin Takibi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Aile Bireyleri Bilgisi

Asgari Geçim İndirimi Ödemelerinin Sağlanması Amacıyla

 

 

Yakın Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini
veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Seyahat Verisi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Bilgi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Kimlik Verisi,İletişim Verisi

Vize başvurusu, yurtdışı fuar/gezi, uçak bileti temini, konaklama ve benzeri mahiyetteki organizasyon ve etkinliklerin yönetimi amacıyla

Sağlık Verisi

Çalışma Ortamı ve İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

3) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları:

Kişisel verileriniz Aydınlatma Metninin veri işleme amaçları kapsamında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarma şartları uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla belirtilen kişilere ve kurumlara aktarılabilmektedir. 

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması esnasında KVKK’nın 8/2 maddesi uyarınca açık rıza alınmaksızın veri aktarımı yapılmaktadır. Zira veri aktarımı yapılacak haller m.8/2 uyarınca istisna sayılan hususlar kapsamındadır. Söz konusu veri aktarımı gerçekleştirilirken ve veri aktarımının sonrasında Önallar Tarım Makineleri A.Ş.  olarak her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

Şirketimiz tarafından Çalışanlarının Ücret Ödemelerinin Sağlanması
Mali kayıtların denetlenmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

İş ortağı(mali müşavir)

Finansal ve Mali Tabloların Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak İçin

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla

Hissedarlar ve Yönetim Kurulu

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Pandemi Nedeniyle Talep Halinde Sağlık Bakanlığı Gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla

Tarafınızca Yetki Verilmiş Olan Vekil ve Temsilcilerinize

Hukuki Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmemiz amacıyla

OSGB firması tedarikçimiz ile

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri, görevlendirme süreçleri, eğitim faaliyetleri ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile

Yurt içindeki tedarikçi organizasyon şirketi ve konsolosluk veya doğrudan yurtdışında bulunan hava yolu şirketi, otel gibi tedarikçiler ile

Vize Başvurusu, Yurtdışı Fuar/gezi, Uçak Bileti Temini, Konaklama ve Benzeri Mahiyetteki Organizasyon ve Etkinliklerin Yönetimi Amacıyla

Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle

Teyitleşmek amacıyla

 

4) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Yönelik Şirket İlkelerimiz:

1)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,

2)    Hukuka uygun olarak işlemeyi,

3)    Verilerin güncelliğini sağlamayı,

4)     Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı,

5)    İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını, 

6)    İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını, 

7)    Genel ahlaka, örfe ve âdete uygun olarak işlemeyi; 

8)    KVKK hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi; Önallar Tarım Makineleri A.Ş. olarak ilke edinmiş bulunmaktayız.

 

5) Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz çeşitli yollardan elde edilebilmektedir. Bu nedenle otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal mecralar, elektronik postalar, telefon, faks, sözleşmeler, işin ifasına yönelik şirketimiz bünyesine sunulan evrak ve belgelerle sözlü, yazılı ve elektronik ortam vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Sayılan yöntemlerle ulaşılan kişisel verilerin işlenebilmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir.

 

KVKK’nın  6. maddesi uyarınca Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

o   Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın  5. maddesi uyarınca Kişisel Verileriniz;

o   m.5/2(a) uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” sebebine dayanılarak hukuki ilişki ile ilgili kişisel veri Vergi Usul Kanunu ve İş Kanunu başta olmak üzere çeşitli mevzuat hükümlerince açıkça izin verilmesi,

o   m.5/2(c) uyarınca “sözleşmenin kurulması ya da ifası” sebebine dayanılarak sözleşmesel ilişkiye esas olan kişisel veriler sözleşmenin ifası, gereklerinin yerine getirilmesi, sözleşmenin devamının sağlanması, ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması, karşılıklı edimlerin yerine getirilebilmesi,

o   m.5/2(ç) uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” sebebine dayanılarak şirketin tabi olduğu kanunen öngörülen saklama sürelerine uyulabilmesi, mevzuatta öngörülen ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, iş sağlığı ve güvenliliğinin sağlanabilmesi, bilgi talebinde bulunan kamu kurumları ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirebilmesi, yasal bildirimlerin düzenlenebilmesi, çeşitli yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilebilmesi,

o   m.5/2(e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” sebebine dayalı olarak kişisel verilerin oluşabilecek uyuşmazlıklarda ispat vakıası olması, hukuki ve teknik desteğin alınabilmesi,

o   m.5/2(f) uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaatleri” 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.                    

 

6) Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nun 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Madde uyarınca veri sahibi olarak şirketimize başvurarak;

1)   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6)    “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7)    Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

8)   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 

7) Verileriniz Hakkında Bilgi Alma Hakkı Kullanılması ve Veri Sahibi Tarafından Başvurunun Yapılması:

Yukarıda açıklandığı üzere kişisel verileriniz hakkında veri sahibi olarak bilgi alma hakkına haizsiniz. Verileriniz hakkında herhangi bir tereddüt duymanız halinde iletişim bilgileri internet sitesinde bulunan Önallar Tarım Makineleri A.Ş.’ e taleplerinizi iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi kapsamında ve yine aynı kanunun 11. maddesinde hüküm altına alınmış olan haklarınıza dayanarak talepleriniz yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kanundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu Aydınlatma metninde belirtilen usul çerçevesinde şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu talepleriniz . Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından sadece veri sahibince yapılan başvuru dikkate alınacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir. 

Başvuru talebinizin karşılanabilmesi için başvuruda aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir:

Ø  Adınız ve soyadınız,

Ø  T.C. Kimlik numaranız,

Ø  Yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport no veya kimlik numaranız,

Ø  Yazılı başvuru yapılacak ise talep formunun altında ıslak imzanız,

Ø  KVKK 11. madde uyarınca talebinizin içeriği,

Ø  Size ulaşım sağlayabileceğimiz telefon ve faks numarası/numaraları,

Ø  Size ulaşım sağlayabileceğimiz e-posta adresiniz,

Ø  Tebligata yarar açık adres,