Ziyaretçi  için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik

 

Bu metnin amacı, Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen ziyaretçilerimize kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır. 

ü Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar?

ü Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?

ü Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?

ü Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir?

ü Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?

ü İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir?

ü Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır? 

 

Veri Sorumlusu

 

Veri Sorumlusu

:

Önallar Tarım Makineleri A.Ş.

Adres

:

Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

:

prs@onallar.com.tr

E-posta

:

onallatarim@hs01.kep.tr

 

İşlenen Çalışan Kişsel Veri Grupları ve Kişisel Veriler:

Veri Grupları

Kişisel Veriler (özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Araç Plakası

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi, Web siteni kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Şirketimizin tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

 

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi (Özel nitelikli veri)

Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

Seyahat Verisi

Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi

Diğer

Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

 

Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Kategorileri ve Veri İşleme Amaçları: 

VERİ KATEGORİSİ

VERİ İŞLEME AMACI

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Görsel ve işitsel kayıtları

Mal/Hizmet Üretim,Denetim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi,

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

 

Kişisel Verileriniz Toplanması ve İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, ………………….. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen: 

ü Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ü Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ü Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

ü Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

ü İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı

Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü özel hukuk tüzel kişileriyle

İş süreçlerinin hukuka ve şirketimizin meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

Mal ve Hizmet satın alması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi

Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Hissedarlar

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

Yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmalarının sürdürülmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ve yasalardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

 

 

Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz toplanma amaçlarına uygun olduğu sürece yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

 

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

Bu aydınlatma metni zaman zaman Şirket tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

ü Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, 

ü Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

ü KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

ü Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ü Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,    https://www.onallar.com.tr  adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.