Önallar Tarım Makineleri A.Ş. (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) olarak işbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; ŞİRKET sınırları içerisinde bulunan güvenlik kameraları ile elde edilen görüntülerden oluşan kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi getirilmesidir.

ŞİRKET sınırları içerisindeki giriş, kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam (?) adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi (?????????????) birimi tarafından denetlenmektedir.  

İşbu kişisel veriler (“Kişisel Veri”), 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde/ 6. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla elektronik ortamda işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.  

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında;

 

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ü  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

ü  Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

ü  Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ü  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz. İşbu kanuni haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin;

·       Posta yoluyla Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA adresine,

·       KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı (onallartarim@hs01.kep.tr)  KEP adresine,

·       Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimiz tarafından önceden onaylanmış e-posta adresinizi kullanmak suretiyle onallartarim@hs01.kep.tr adresine,  

İletebilirsiniz. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

 

Başvurunuzda size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizin, kimliğinizi doğrulayabileceğimiz kimlik bilgilerinizin ve varsa talebinizi destekler nitelikteki belgelerin bulunması, taleplerinizin en doğru şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önem teşkil etmektedir.