Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açıklamalar ve 

Aydınlatma Metni

Önallar Tarım Makineleri A.Ş.  (aşağıda ŞİRKET olarak söz edilecektir) olarak sizlere ait kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasından tüm süreçlerin sonuna kadar korunması bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Önallar Tarım Makineleri A.Ş. ile ilişkili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken özen, dikkat ve hassasiyeti gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Önallar Tarım Makineleri A.Ş. kişisel verilerinizle ilgili yapılan bütün işlemlerde ve aşamalarda verilerinizin korunması için gereken bütün idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKK ve ikincil mevzuat doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu hususa ilişkin olarak sayfamızda mevcut Gizlilik Politikamızı (link verilecek) okuyabilirsiniz. https://www.onallar.com.tr internet sitemizden yapılan yönlendirmelerde yani linklerde diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu konuda ilgili internet sitesinin veri güvenliği ile ilgili tüm politikiları incelenmelidir.


1) Hukuki Açıklama ve İçerik

6698 sayılı KVKK’nın  “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin kişisel verileri elde edilirken kendilerinin yani ilgili kişinin aydınlatılması hükmüne amirdir.

KVKK hükümlerine göre Önallar Tarım Makineleri A.Ş. Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11. maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Veri Sorumlusu olarak Önallar Tarım Makineleri A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

 

2) Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Önallar Tarım Makineleri A.Ş.’dir.

 

Veri Sorumlusu

:

Önallar Tarım Makineleri A.Ş.

Adres

:

Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

:

prs@onallar.com.tr

E-posta

:

onallartarim@hs01.kep.tr

 

3) Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK ‘nın 3. Maddesinde “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

 

4) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda;

1)    Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında haberdar ve bilgi sahibi olabilmeniz ve daha iyi yararlanabilmeniz;

2)    Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ve muhataplarımızın ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;

3)    Sizleri ürün ve hizmetlerimiz tamamı konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizlere daha ayrıntılı bilgi verip aydınlatmak;

4)    İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

5)    Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikasında yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

6)    Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 

5) Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

Önallar Tarım Makineleri A.Ş. olarak kişisel verileri;

ü  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

ü  Doğruluğunu ve güncelliğini sağlamayı,         

ü  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi, 

ü  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasını, 

ü  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi hususlarında kararlıyız.

 

6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

 

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri ile birlikte;

Önallar Tarım Makineleri A.Ş. kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

 

8) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;

KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dâhilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

9) Nasıl Koruyoruz?

Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve kanunun tanımladığı anlamda ilgili kişilerin zarar görmemesi için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu hususlarda talep halinde çok daha ayrıntılı ve açıklamalı bilgi verilebilecektir.

 

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından internet sayfamızda duyurulduğu şekilde başvurarak kendinizle ilgili olarak;

1)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6)     KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8)     Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

11. Başvurunun Yapılması

KVKK 13/1. maddesi gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, onallartarim@hs01.kep.tr adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.

KVKK başvuru ve bilgi talep formu link verilecek

Başvuruda;

1)   Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

2)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

3)    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

4)    Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

Veri Sorumlusu

:

Önallar Tarım Makineleri A.Ş.

Adres

:

Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

:

prs@onallar.com.tr

E-posta

:

onallartarim@hs01.kep.tr